Naar inhoud

5. Flexibele kostenvergoedingsregeling vrijwilligers effectief van kracht!

Tot voor kort kon een vrijwilliger ofwel een forfaitare ofwel een reële kostenvergoeding krijgen. Nu is een combinatie van beiden mogelijk als het gaat om vervoerskosten.

Wetgeving

Art. 62. Art. 10 van de wet van 03/07/05 betreffende de rechten van vrijwilligers, gewijzigd bij de wetten van 27/12/05 en 19/07/06, wordt aangevuld als volgt: "De forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen in hoofde van de vrijwilliger niet gecombineerd worden. Een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is echter mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. Wat betreft het gebruik van de eigen wagen, worden de reële vervoerskosten vastgesteld overeenkomstig art. 13 van het KB dd 18/01/65 houdende de algemene regeling inzake reiskosten. De reële vervoerskosten door het gebruik van de eigen fiets, worden vastgesteld overeenkomstig art. 6 van het KB dd 20/04/99 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten. Het totaal uitgekeerd jaarlijks bedrag ter vergoeding van het gebruik van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000 maal de kilometervergoeding bedoeld in art. 13 van het KB dd 18/01/65 houdende algemene regeling inzake reiskosten bedragen".