Naar inhoud

Cultuurraad

cultuurraad anno 2012
  • Voorzitter: Hugo Tant
  • Secretaris: Joke Smedts, gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, tel. 03 289 26 50, e-mail: joke.smedts@edegem.be

De culturele raad is, als overkoepelend orgaan van een vijftigtal aangesloten sociaal-culturele verenigingen, een bij decreet van 24 juli 1991 geregelde adviesraad.
Dit pluralistisch samengesteld overlegorgaan heeft tot doel:

  • de gemeentelijke overheid te adviseren inzake de culturele aspecten van het gemeentelijk beleid en inzake de verdeling van de subsidies over de erkende culturele organisaties; deze adviserende taak kan uitgeoefend worden hetzij op vraag van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief
  • nauw contact te onderhouden met de andere gemeentelijke adviesraden.

Verder is de culturele raad bevoegd om:

  • het culturele leven in Edegem te bevorderen, met inbegrip van de cultuurverspreiding, de permanente vorming en de sociaal-culturele vrijetijdsbegeleiding
  • het vertegenwoordigend lichaam te zijn van de Edegemse culturele verenigingen, instellingen en diensten
  • de werking van de plaatselijke culturele organisaties te stimuleren en te coördineren en tevens het overleg en de samenwerking tussen deze organisaties en het gemeentebestuur te bevorderen
  • culturele activiteiten te organiseren die niet in het bereik liggen van de afzonderlijke organisaties;
  • het plaatselijke cultuurleven te onderzoeken, hieromtrent een evaluatie te formuleren en daarrond voorstellen te doen.

Het opmaken van het subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen, de inrichting van informatiebeurzen en de organisatie van cursussen (met zowel een artistiek als een algemeen vormend karakter), zijn enkele realisaties waarmee deze raad zich toont bij de bevolking.
Nadere informatie is verkrijgbaar op het secretariaat van de culturele raad op werkdagen tijdens de kantooruren.

Agenda & Notulen

Gerelateerde onderwerpen